اهنگ بگو بگو محسن نامجو

چهارشنبه - 26 آوریل 2023
اهنگ بگو بگو محسن نامجو

اهنگ بگو بگو محسن نامجو
Music MHSN NAMJV – BGV BGV + Lyrics + 320 And 128

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

بگو بگو ♫♪

که چه کارت کنم بگو

که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را ♫♪

بگو بگو

که شکارت کنم بگو ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

که شکارت کنم به غمزه مویم و آه

ببین ببین ♫♪

که فغانت کنم ببین

که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را ♫♪

ببین ببین

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

که نشانت کنم ببین ♫♪

که نشانت کنم ز فتنه کینم و آه

نماز شام غریبان چو گریه آغازم ♫♪

به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب ♫♪

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

خدای را مددی ای رفیق ره تا من ♫♪

به کوی میکده دیگر علم برافرازم

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

بیا بیا ♫♪

که نگارت شوم بیا

که نگارت شوم به طرفه سایم و تن را ♫♪

بیا بیا

به زیارت شوم بیا ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

به زیارت شوم چو خسته‌ پایم و آه

همای اوج سعادت به دام ما افتد ♫♪

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه ♫♪

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی ♫♪

بود که قرعه‌ی دولت به نام ما افتد

شکن شکن ♫♪

که شیارت کنم شکن

که شیارت کنم ز شرح شاهد و شور آه ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

شکن شکن

چه شرارت کنم شکن ♫♪

چه شرارت کنم ز شمس شاهد و شور

بیا بیا ♫♪

که نگارت شوم بیا

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

که نگارت شوم به طرفه سایم و تن را ♫♪

بیا بیا

به زیارت شوم بیا ♫♪

به زیارت شوم چو خسته ‌پایم و آه

ببین ببین ♫♪

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

که فغانت کنم ببین

که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را ♫♪

ببین ببین

که نشانت کنم ببین ♫♪

که نشانت کنم ز فتتنه کین‌م و آه

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز ♫♪

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

به نیمه‌شب اگرت آفتاب می‌باید ♫♪

ز روی دختر گل‌چهر رز نقاب انداز

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

بود که قرعه دولت به نام ما افتد

بگو بگو ♫♪

که چه کارت کنم بگو

که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را ♫♪

بگو بگو

Www.naghmehmusic.ir

که شکارت کنم بگو ♫♪

که شکارت کنم به غمزه مویم و آه

نماز شام غریبان چو گریه آغازم ♫♪

به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

به نیمه‌شب اگرت آفتاب می‌باید ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

ز روی دختر گل‌چهر رز نقاب انداز

همای اوج سعادت به دام ما افتد ♫♪

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه ♫♪

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی ♫♪

بود که قرعه دولت به نام ما افتد

♫♪

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

بگو بگو ♫♪

که چه کارت کنم بگو

که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را ♫♪

بگو بگو

که شکارت کنم بگو ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

که شکارت کنم به غمزه مویم و آه

ببین ببین ♫♪

که فغانت کنم ببین

که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را ♫♪

ببین ببین

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

که نشانت کنم ببین ♫♪

که نشانت کنم ز فتنه کینم و آه

نماز شام غریبان چو گریه آغازم ♫♪

به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب ♫♪

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

خدای را مددی ای رفیق ره تا من ♫♪

به کوی میکده دیگر علم برافرازم

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

بیا بیا ♫♪

که نگارت شوم بیا

که نگارت شوم به طرفه سایم و تن را ♫♪

بیا بیا

به زیارت شوم بیا ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

به زیارت شوم چو خسته‌ پایم و آه

همای اوج سعادت به دام ما افتد ♫♪

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه ♫♪

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی ♫♪

بود که قرعه‌ی دولت به نام ما افتد

شکن شکن ♫♪

که شیارت کنم شکن

که شیارت کنم ز شرح شاهد و شور آه ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

شکن شکن

چه شرارت کنم شکن ♫♪

چه شرارت کنم ز شمس شاهد و شور

بیا بیا ♫♪

که نگارت شوم بیا

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

که نگارت شوم به طرفه سایم و تن را ♫♪

بیا بیا

به زیارت شوم بیا ♫♪

به زیارت شوم چو خسته ‌پایم و آه

ببین ببین ♫♪

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

که فغانت کنم ببین

که فغانت کنم ز خنده چینم و لب را ♫♪

ببین ببین

که نشانت کنم ببین ♫♪

که نشانت کنم ز فتتنه کین‌م و آه

♫♯♯ اهنگ بگو بگو محسن نامجو ♫♫♯♫♯♫

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز ♫♪

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

به نیمه‌شب اگرت آفتاب می‌باید ♫♪

ز روی دختر گل‌چهر رز نقاب انداز

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

بود که قرعه دولت به نام ما افتد

بگو بگو ♫♪

که چه کارت کنم بگو

که چه کارت کنم ز گریه جویم و دل را ♫♪

بگو بگو

Www.naghmehmusic.ir

که شکارت کنم بگو ♫♪

که شکارت کنم به غمزه مویم و آه

نماز شام غریبان چو گریه آغازم ♫♪

به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

به نیمه‌شب اگرت آفتاب می‌باید ♫♪

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

ز روی دختر گل‌چهر رز نقاب انداز

همای اوج سعادت به دام ما افتد ♫♪

اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

حباب وار براندازم از نشاط کلاه ♫♪

اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

به ناامیدی از این در مرو بزن فالی ♫♪

بود که قرعه دولت به نام ما افتد

♫♪

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند