اهنگ صلح حسن شجاعی

جمعه - 28 آوریل 2023
اهنگ صلح حسن شجاعی

اهنگ صلح حسن شجاعی
Music HSN SHJAAY – SLH + Lyrics + 320 And 128

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

نه از قهر بگو ، نه از جدایی ♫♪

نه از جور بگو ، نه بی وفایی

نه از خشم بگو ، نه از گسستن ♫♪

نه از اشک بگو ، نه از شکستن

دل نه از آهن ، نه از سنگ ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

با من از صلح بگو ، نه از جنگ

دل نه از آهن ، نه از سنگ ♫♪

با من از صلح بگو ، نه از جنگ

وقتی که به گفتن آغاز می کنی ♫♪

غنچه ی لب و دهان باز می کنی

Www.naghmehmusic.ir

با من از عشق بگو ♫♪

وقتی که به گفتن آغاز می کنی

غنچه ی لب و دهان باز می کنی ♫♪

با من از عشق بگو

جایی که آشتی باشه ، قهر چرا ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

زندگی به کام ما زهر چرا

جایی که آشتی باشه ، قهر چرا ♫♪

زندگی به کام ما زهر چرا

نه از قهر بگو ، نه از جدایی ♫♪

نه از جور بگو ، نه بی وفایی

♫♯♯ اهنگ صلح حسن شجاعی ♫♫♯♫♯♫

نه از خشم بگو ، نه از گسستن ♫♪

نه از اشک بگو ، نه از شکستن

دل نه از آهن ، نه از سنگ ♫♪

با من از صلح بگو ، نه از جنگ

دل نه از آهن ، نه از سنگ ♫♪

♫♯♯ اهنگ صلح حسن شجاعی ♫♫♯♫♯♫

با من از صلح بگو ، نه از جنگ

وقتی که به گفتن آغاز می کنی ♫♪

غنچه ی لب و دهان باز می کنی

با من از عشق بگو ♫♪

وقتی که به گفتن آغاز می کنی

Www.naghmehmusic.ir

غنچه ی لب و دهان باز می کنی ♫♪

با من از عشق بگو

جایی که آشتی باشه ، قهر چرا ♫♪

زندگی به کام ما زهر چرا

جایی که آشتی باشه ، قهر چرا ♫♪

Www.naghmehmusic.ir

زندگی به کام ما زهر چرا

نه از قهر بگو ، نه از جدایی ♫♪

نه از جور بگو ، نه بی وفایی

نه از خشم بگو ، نه از گسستن ♫♪

نه از اشک بگو ، نه از شکستن

♫♯♫♯ naghmehmusic.ir ♯♫♯♫

دل نه از آهن ، نه از سنگ ♫♪

با من از صلح بگو ، نه از جنگ

دل نه از آهن ، نه از سنگ ♫♪

با من از صلح بگو ، نه از جنگ

♫♪

♫♯♯ اهنگ صلح حسن شجاعی ♫♫♯♫♯♫

پخش آنلاین همین موزیک

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند